Veien videre

Til høsten skal veien inn til parken åpnes. Foto: Ove Ronny Haraldsen

Et av de største prosjektene gjennom tidene i Kongsberg er snart ferdig.

Våren 2020 skal nye E-134 stå ferdig og gi Kongsberg by, dens befolkning og ikke minst bedriftene i Kongsberg Teknologipark en helt ny innfartsåre.

Reisen startet allerede for over 10 år siden, men det var ikke før i 2014 at de siste brikkene falt på plass.

– Det var Kongsberg som industriby og rollen industrien her spiller for Norges utvikling i sin helhet som tippet vekta i veiens favør, forklarer Johnny Løcka, administrerende direktør for Kongsberg Teknologipark (KTP).

Kongsberg Teknologipark har deltatt i veiprosjektet helt siden arbeidet startet med å få den nye E-134 inn i Nasjonal Transportplan.

Johnny Løcka er administrerende direktør for Kongsberg Teknologipark. Foto: Ove Ronny Haraldsen

Gjør det bedre for alle

Den nye veien vil få en rekke positive effekter for ansatte og bedriftene i Kongsberg teknologipark – og byen og samfunnet generelt.

Adkomsten til Kongsberg Teknologipark blir bedre, trafikkavviklingen i og utenfor parken blir mer effektiv, kø-problematikken fjernes, miljøbelastningen på dagens veinett blir mindre og veiene tryggere.

– Dette med trygghet er et viktig moment. Den forrige veistandarden var ikke tilfredsstillende og trafikkavlastningen var rett og slett ikke god nok, understreker Løcka.

Etter hvert som prosjektet ble utvidet, vokste naturligvis behovene seg.

– Vi gikk fra to milliarder til fire milliarder, men det var bred enighet hele veien, og samspillet mellom de ulike aktørene har hele tiden vært godt, forteller Løcka.

Både Kongsberg kommune, Buskerud Fylke, Kongsbergindustrien, Statens Vegvesen, Buskerud-benken, LO og NHO har stått sammen i det omfattende prosjektet.

– Skal Kongsberg satse på store tiltak av nasjonal betydning, så er lokal enighet nummer én. Og det hadde vi.

Johnny har hele veien hatt tro på prosjektet.

– Ti år er lang tid når man ser fremover – men ikke når du ser bakover. Men vi har alltid visst at dette ville la seg realisere, smiler Johnny.

Johnny Løcka ved hans kontor i Teknologiparken. Foto: Ove Ronny Haraldsen

Langsiktige løsninger

Det nå over 10 år lange prosjektet, skal stå ferdig til våren 2020. Men allerede til høsten kan ansatte i parken ta i bruk deler av den nye traseen.

Utsnitt fra Statens Vegvesen

Ny ankomst

– Den midtre delen av veien, altså veien som går inn til parken, skal stå ferdig i begynnelsen av september. Veivesenet har ansvaret for veien opp til rundkjøringen utenfor TechnipFMC, og så har KTP ansvaret for veien langs Smithåsen, forklarer Johnny.

Fra rundkjøringen og langs Smithåsen kjører KTP sitt eget veiprosjekt koordinert med Vegvesenet.

– Når denne veien er klar og infrastrukturen er på plass, så frigjør det også muligheter til å utvide etter hvert som behovet melder seg, forteller han ivrig.

– Det er også et vesentlig poeng her. Vi får frigjort en del arealer som vi kan bruke til utbygging gitt at vi trenger det, utdyper han.

Løcka er samtidig glad for at de kan benytte seg av lokale leverandører som er konkurransedyktige på anbudssiden.

– Vi bruker Kongsberg Entreprenør på denne strekningen. Dette er jo store jobber, så vi er glade for at de kan konkurrere på prosjekter som dette.

Den største endringen, blir at parkens trafikkflyt og hovedankomst flyttes fra nord til sør.

– Siden dagens E-134 etter hvert blir bygate og får en del restriksjoner, betyr det at veitraseen forberedes for å gå raskere langs Tislegård – også for de som kommer fra Numedal. Jeg tror det blir et naturlig valg. Det er målet, smiler Løcka.

Det er ikke så lenge til man kan kjøre her.. Foto: Ove Ronny Haraldsen.

Gleden i hverdagen

Vi kommer inn på dette med store prosjekter som går over lang tid igjen, og spør hva som har vært høydepunktet i veiprosjektet.

– Det som gleder meg i hverdagen er å se at vi lykkes, forteller Johnny.

– Ikke minst er det å se at folk trives. Det er viktig for meg i lederrollen jeg har. Det kombinert med at vi når våre mål, understreker han.

Johnny får energi og motivasjon av engasjementet i folka rundt seg.

– Skal du skape noe, må du legge gode rammevilkår og finne ut hva den enkelte er god på.

– Vi er et lag som ønsker å nå de samme målene, men vi er helt avhengig av et godt engasjement og en god lagånd for å nå de.

– En annen ting som er ganske vesentlig for filosofien for de som jobber i Kongsberg Teknologipark, er at «alle skal være viktige». Du skal merke det hvis noen ikke er på jobb. Det betyr at alle skal ha en jobb som synes i det daglige. I tillegg skal du ha en takhøyde, slik at du får frem engasjementet.

Lagfølelsen

Det er nå litt over to år siden han ble administrerende direktør for Kongsberg Teknologipark. Før det hadde han vært konserndirektør med ansvar for stabsfunksjoner i Kongsberg Gruppen ASA, hatt sentrale stillinger i KDA og jobbet 17 år i Forsvaret.

Lagfølelsen er fortsatt sterk hos Johnny.

– I all hovedsak er det de ansatte som skaper trivsel på arbeidsplassen. Min oppgave er bare å tilrettelegge. Her i KTP har de ansatte veldig tydelige ansvar, mandater og mål, og den oppgaven må de ta helt og fullt. Det handler om å ha en jobb som betyr noe.

– Fra du møter parken her til du forlater den, skal du møte mennesker og anlegg som skal gi deg et godt inntrykk. Da er den som steller blomsterbedet på yttersida av vakta viktig. For det er førsteinntrykket du får, det første du møter. Måten vaktene tar deg imot på, måten resepsjonisten ønsker deg velkommen på, er alle viktige ledd som skal gi deg et godt inntrykk. Målet er at du skal forlate parken som en god ambassadør.

– I det tankesettet der blir alle viktige. Gjør ikke de som brøyter her på nattestid jobben sin, så har det store konsekvenser for neste dags virksomhet. Det er utrolig viktig at alle tenker sånn rundt jobben sin.

Johnny Løcka tar en prat med Kristian Vatnebryn (sort bukse) fra firmaet Geir Vatnebryn og Andreas Barlindhaug fra Kongsberg Entreprenør. Foto: Ove Ronny Haraldsen

Veien videre

Til neste år skal veien være ferdig, men oppgavene stopper jo ikke der.

– Når veien nå åpner til neste år, skal vi lære oss og leve med denne nye infrastrukturen og se konsekvensene av det, poengterer han.

De skal også etablere et godt samarbeid med den nye regionen Viken.

– Viken blir viktig med tanke på prioriteringer på ting og blir sentrale for oss i forhold til utviklingen av denne viktige regionen og Kongsbergindustrien.

2 to tog i timen under 1 time til Oslo

For at Kongsberg skal bli bærekraftig i fremtiden, må man tilrettelegge for en optimal infrastruktur for vei og kollektivtransport.

– Vei er kommunikasjon. Og parallelt med veiprosjektet har vi jo brukt de to siste årene til å snakke frem kollektivtransporten, forklarer Johnny.

– Vi har fullt fokus på veien frem til alt er absolutt ferdig, men samtidig jobber vi med kollektivtransporten. Vi har et felles slagord: «To tog i timen og under én time til Oslo», og det er et slagord vi ønsker at alle skal kunne, og det krever ganske mye.

De har innsett at det er en lang prosess det å få på plass tog, men kompenserer underveis med å gjøre fremforhandle avtale med buss-selskapene.

– Får du to i timen, hvorav ett er tog og en annen buss, så har vi kommet ganske mye lenger.

Nye muligheter og utfordringer

– Prosjektene vi nå snakker om har en mulighet til å forandre byen, understreker Johnny.

– Derfor er det nå viktig at Kongsberg bruker den muligheten en ny E-134 gir – til byutvikling langs den nye bygaten og til å sammen finne gode løsninger på den nye utfordringen med at europaveien nå går rundt byen.

– Det er mange gode krefter og felles vilje i Kongsberg, men vi må finne det unike ved byen vår. Og vi er helt avhengig av at private aktører er villige til å investere i det.

Vi må holde de lange linjene, mener han.

– Hva er det som utvikler oss? Vi må tenke på den neste generasjonen og inkludere alle i det spørsmålet. Vi må bare bygge videre på alt det gode vi har.

Det blir store endringer i kjøremønster når veien står ferdig. Foto: Tor Aas-Haug / Mediafoto

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg