Verden er i endring og Kongsberg er intet unntak.

Tekst: Kongsberg Kommune.

Det pågår nå to større prosjekter i Kongsberg kommune som direkte kan påvirke innbyggernes hverdag.

#Kongsberg2030

Kongsberg2030 er kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030. Denne skal beskrive hvordan det skal være å bo, leve og arbeide i Kongsberg i 2030. Sammen med innbyggerne, næringsliv og samfunnsaktører skal vi lage et felles fremtidsbilde. Vi vil at Kongsbergsamfunnet skal jobbe i felles retning og være best mulig forberedt på å møte fremtidens krav og forventninger. Vi tar utgangspunkt i hvordan det er i Kongsberg i dag, og vurderer utviklingstrender, befolkningsprognoser, alderssammensetting, klimaendringer og teknologisk utvikling.

Alle kan delta i dette arbeidet gjennom høringsrunder, offentlige debatter og politisk påvirkning. Dokumentet Kongsberg2030 planlegges ferdig til våren 2018.

På prosjektsiden www.kongsberg2030.no er det lagt ut diverse innspill, kronikker og videoforedrag fra dette arbeidet. Disse sier noe om hvilke utfordringer og forventninger Kongsbergsamfunnet står overfor. Her kan du også gi dine bidrag til arbeidet fremover.

På siden www.kongsberg.kommune.no/kommuneplan finner du også alle grunnlagsdokumenter og høringsinnspill for øvrig.

#Å rigge Kongsberg for fremtiden

Det andre prosjektet er «Å rigge Kongsberg for fremtiden», et internt prosjekt igangsatt av formannskapet og ledet av rådmannen. Prosjektet skal ruste kommunen til å takle økonomiske og demografiske endringer vi vet kommer. I hovedsak involveres kommunens egne ansatte, men innbyggerne vil merke det på kommunens totale tjenestetilbud.

Målet for prosjektet er å opprettholde Kongsbergs gode tjenester, tilpasset fremtidens behov, samarbeidsløsninger, teknologiske muligheter og økonomiske og personellmessige ressurser. Resultatet av dette arbeidet vil vises i fremtidige handlingsprogrammer, som konkrete tiltak.

Kongsberg2030 handel

NÆRINGSSTRATEGI

Kongsberg er en av Norges største industrikommuner. Som en sterk industriklynge med verdensledende bedrifter, med produkter fra havbunnen til det ytterste rom, er Kongsberg kanskje den mest spennende industribyen i Norge.

Næringslivet stiller store krav til kommunen som vertskap og kommunen må framstå som en god medspiller. Det er dette samspillet som gir fremtidige arbeidsplasser i Kongsberg.

#kongsberg2030: Næringsutvikling og omstilling

BO OG LEVE

Kongsberg er en god kommune for barnefamilier. Vi har gode skoler og barnehager med god kapasitet, og et rikt kulturliv basert på egne kulturaktiviteter.

Framover må vi legge mer til rette også for unge voksne i etableringsfasen. Gode møteplasser, cafetilbud, sentrumsutvikling, osv. er bidrag til å gjøre oss mer attraktiv for fremtidens arbeidstakere. “Jeg flyttet til Kongsberg fordi jeg fikk en fast jobb… Det har vist seg å være veldig vanskelig å bygge opp et sosialt nettverk i Kongsberg, og dette var grunnen til at jeg sa opp en flott jobb og flyttet…”.. Fra intervju med fokusgruppe unge Voksne og hvorfor bo i Kongsberg.

#kongsberg2030: Bosetting og attraktivitet

ELDREBØLGE OG KOMMUNAL TJENESTEYTING

Samtidig blir vi flere eldre og andre med mer eller mindre behov for velferdstjenester. Også her vil behovet for økt innsats komme. Det behovet må vi dekke. Men hvordan skal vi organisere dette. Er økt grad av samarbeid med brukere, pårørende og frivillig sektor en løsning?

#Kongsberg2030: Velferdstjenester og frivillighet

KLIMAUTFORDRINGER

Også i Kongsberg merker vi nå effekten av klimaendringer, Skisesongen blir kortere og flommene kommer oftere. Vi har alle et ansvar for å bidra til å redusere utslipp av klimagasser, og vi må ta konsekvensen av endringer. Det betyr endret praksis på en rekke områder.

#kongsberg2030: Klimautfordringer og miljø

 

 

3600.no

Se alle innlegg