Her er 1. mai-programmet 2019 i Kongsberg

mai, 2018.

Dette skjer i Kongsberg den 1. mai.

For English version, scroll below

1. mai er en internasjonal demonstrasjonsdag for arbeiderbevegelsen. Arbeidernes internasjonale kampdag ble innført etter forslag fra de fagorganiserte i USA og markert første gang i 1890, også i Norge.

I Norge er 1. mai offentlig høytidsdag og offisiell flaggdag og en rekke byer over hele landet markerer dagen på ulike måter.

Slik markeres den i Kongsberg 2018:

Kl. 10:00 Kongsgårdmoen Skolekorps spiller på Kongsgårdmoen, Solstad, Rudsmoen og i Veungsdalen.

Kl. 11:00 Spilling i gatene ved Byorkesteret.

Guttemusikken spiller ved Glitre, Skinnarberga og Tislegård.

Kl. 11:50  Frammøte ved Kirketorget.

Kl. 12:00  Salutt fra Monseberga

Vi marsjerer etter Byorkesteret til bauta over Bergmannen nede ved Norsk Bergverksmuseum i Hyttegata.

Bekransning og minnetale ved Bergmannen ved Even Røed, Kongsberg Arbeiderparti.

Vi marsjerer videre til bautaen til minne over de falne i frihetskampen.

Tale og bekransning ved bautaen ved Marte Ødegården, Kongsberg Arbeiderparti.

Kl. 13:00  Ankomst Krona. Sølvsalen (3. etasje)

Det blir noe å bite i og kaffe til de fremmøtte.

Kulturelt innslag med elever fra kulturskolen.

Appell Brede Abrahamsen, Fellesforbundet

Arne Nevra SV Stortingsrepresentant

Appell Gernot Ernst, Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp samler inn penger til aksjonen: Demokrati på spill, Organisasjonsretten i fare.

Hovedtale ved Ingar Storholt Ordførerkandidat, Kongsberg Arbeiderparti

Hovedparole: Sterkere fellesskap.

 


International Workers’ Day

International Workers’ Day, also known as Labour Day or Workers’ Day in some countries, is a celebration of labourers and the working classes that is promoted by the international labour movement which occurs every year on the 1st of May.

The first of May is a national public holiday in many countries worldwide and is celebrated all over Norway in different ways.

This is how it’s celebrated in Kongsberg, 2019

10:00 Kongsgårdmoen Skolekorps plays at Kongsårdmoen School, Solstad, Rudsmoen and Veungsdalen.

11:00 Byorkesteret plays in the streets of Kongsberg.

Guttemusikken plays av Glitre, Skinnarberga and Tislegård School.

11:50 Gathering at Kirketorget.

12:00 Salute from Monseberga.

We’ll march after Byorkesteret to the statue Bergmannen down by Norsk Bergverksmuseum in Hyttegata.

Laying of a wreath and speech at the Bergmannen, by Even Røed, Kongsberg Arbeiderparti.

We’ll march on to the memorial for those who participated during the freedom fight.

Laying of a wreath at the memorial for those who participated during the freedom fight by Marte Ødegården, Kongsberg Arbeiderparti.

13:00 Arrive Krona. Sølvsalen.

Participants can get coffee and something to bite.

Cultural perfomances by students from the Kulturskole.

Appeal by Brede Abrahamsen, Fellesforbundet

Arne Nevra, SV, Stortingsrepresentant

Appeal by Gernot Ernst, Norsk Folkehjelp.

Norsk Folkehjelp collects money to the cause: Democracy at stake.

Main speech by Ingar Storholt, ordførerkandidat, Kongsberg ArbeIderparti

Main Parole: Stronger Community

 


 

18:00 KRONA Kino. Kongsberg SV og Rødt Kongsberg holder felles 1.mai–markering i kinoen

Gratis inngang. Alle velkommen!

Program:

1.mai-appell SV ved leder Toril Mesna: Om solidaritet mellom arbeidere i vår tid.

1.mai-appell Rødt ved 2.kandidat Mursal Hekmat: Om kvinneliv og kvinnekamp i dagens Afghanistan.

Film: Fransk opprør. Originaltittel: En Guerre En forrykende og spennende sosialrealistisk beretning fra dagens Frankrike. «Etter å ha lovet 1100 ansatte at jobbene deres var sikret, bestemmer den utenlandske fabrikkledelsen at de vil legge ned driften. Arbeiderne på den tradisjonsrike franske fabrikken hadde allerede inngått avtale om lønnskutt, som til gjengjeld skulle sikre selskapets videre drift, og nå nekter de å finne seg i mer. Under ledelse av fagforeningslederen Laurent, tar de på seg de røde streikevestene for å forsøke å redde jobbene sine.»

Filmen varer i 1t 53min, til ca. kl. 20.45.

Sosial avslutning av kvelden for de som ønsker det, etter filmen.

Enlish:

18:00 KRONA Kino. Kongsberg SV and Rødt Kongsberg marks the 1st of May together.

Free entrance. Welcome!

Programme:

1st of May appeal SV by leader Toril Mesna: About solidarity between workers of our time.

1st of May appeal Red at 2nd graduate Mursal Hekmat: About women’s lives and women’s struggle in today’s Afghanistan.

Movie: French rebellion. Original title: A Guerre.

An exhilarating and exciting social-realistic story from today’s France. «Having promised 1,100 employees that their jobs were secured, the overseas factory management decides to shut down operations. The workers at the traditional French factory had already entered into an agreement on wage cuts, which in return would ensure the company’s continued operation, and now they refuse to find out more. Under the leadership of trade union leader Laurent, they take on the red strike vestries to try to save their jobs. »

The movie last about 1h 53 min, to about 20:45.

Social gathering at night for those who wish after the movie. 

Anniken Tangerud

Jeg har jobbet som redaktør, journalist og webansvarlig, og har 16 års erfaring i web- og mediebransjen med en 8,5 års høyere utdannelse.

Se alle innlegg