Fra Statsarkivet: Dampbåten ”Laagens Farmand”

laagen

 

Dampbåten «Laagens Farmand» fikk en kort karriere mellom Hvittingfoss og Volden, det gikk nemlig like raskt å gå som å ta båten…

Dampbåten ”Laagens Farmand”

Tekst og foto: Statsarkivet på Kongsberg

Den 1. oktober 1902 ble den 29 km lange Holmestrand – Vittingfosbanen åpnet for vanlig drift. Denne banestumpen var en forutsetning for opprettelsen av en kortvarig forbindelse med båt på Numedalslågen. 25. april 1905 ble det holdt et forberedende møte i Hvittingfoss, hvor også driftsbestyreren for Vittingfosbanen var til stede og orienterte om planene. Han hadde med tegninger av båten, som var anslått til å koste 6.000 kroner. En komité på tre medlemmer ble oppnevnt, som skulle søke foretaket gjennomført.

Det ble dannet et aksjeselskap og utarbeidet lover, som ble vedtatt på generalforsamlingen i oktober 1905. Formålet var å drive passasjer- og godstrafikk mellom Hvittingfoss jernbanestasjon og Volden bru. ”Laagens Dampbaadsselskab” skulle stå for driften. Fra Drammen ble det innkjøpt en liten dampbåt på 33 fot, som ble drevet av en maskin på 20 hestekrefter. Den første prøveturen foregikk lørdag 21. oktober 1905, og Laagendalsposten kunne referere at den forløp ”særdeles vellykket, naar tilbørligt Hensyn tages til, at saavel Navigering som Maskintjeneste udførtes af endel Tuftsogninger”. Båten grunnstøtte, men etter velvillig assistanse fra en del sandsværinger, kunne ferden fortsette. Ved 18-tiden vendte de tilbake til Hvittingfoss.

I november 1905 søkte selskapet Vittingfosbanen om å få sette opp et båthus på jernbanens område ved stasjonen. Søknaden ble innvilget, på betingelse av at huset ble fjernet og tomten ryddiggjort når jernbanen forlangte det.

”Laagens Dampbaadsselskab” ble registrert i firmaregistret for Numedal og Sandsvær sorenskriveri den 20. juni 1906. Straks etter begynte ”Laagens Farmand” den regulære rutetrafikken mellom Hvittingfoss og Volden, hvor den gikk til ut november. Det ser ut til at det ble med bare denne ene sesongen. Interessen hos folk dabbet av etter hvert, da båten brukte forholdsvis lang tid gjennom Numedalslågens mange slyng på sin ferd mot Volden. En kom like fort fram ved å gå på landeveien. ”Laagens Farmand ” forsvant i stillhet og etterlot seg neppe noe savn.

 

Bjørn Isaksen

Daglig leder, journalist og fotograf i Kongsberg Community AS og Nettmagasinet 3600.no. Utdannet i markedsføring og har bred arbeidserfaring innen IT og journalistikk.

Se alle innlegg