Har bygd på tillit gjennom flere tiår

Administrerende direktør i PK Gruppen Kåre Rustand Foto: Torbjørn Haugen

PK står klare til å ta deres del av dugnaden for å videreutvikle Kongsberg til et enda bedre sted å bo og leve.   

Tekst: Torbjørn Haugen

Vi har møtt direktør i PK Gruppen, Kåre Rustand, til en samtale om selskapet sin historie og om selskapet sin rolle som aktør i utviklingen av Kongsberg.

Rustand kjenner både Kongsberg og PK godt. Han er født og oppvokst i byen og har jobbet i selskapet siden 1984.

Det er ingen tvil om at han både trives og brenner for sin arbeidsplass og byen. Som et av bevisene på hans engasjement mottok han for noen år siden Det Kongelig Norske selskap for Norges vel sin medalje for sin innsats. Medaljen tildeles for lang og tro tjeneste som en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver.

PK Gruppen – en medspiller for Kongsberg

PK-Gruppen er et selskap fundamentert på tradisjoner og langsiktighet. Selskapet har hele tiden hatt som mål å være en utviklende og en troverdig samarbeidspartner for Kongsbergsamfunnet. Det lokale engasjementet og den langsiktige tankegangen har alltid ligget som en grunnstein i alt de har foretatt seg.

Å bidra til at Kongsberg skal bli en enda bedre by å bo i, har vært viktig. Selv om PK har en sterk lokal forankring, har de også aktivitet utenfor Kongsberg. Man forvalter, driver og har eierinteresser også andre steder på Østlandet. Selskapet står idag stødig på flere ben.

Vi er ikke alene om å gjøre det vi gjør. Vi er i en tøff konkurransesituasjon med mange andre. Blant annet i forhold til boligproduksjon. Sammen med andre aktører er vi avhengig av et godt forhold til kommuneforvaltningen og politikerne. Ikke minst gjelder dette i forhold til utvikling av offentlig infrastruktur. Dette samspillet er avgjørende for vår eksistens, forteller direktør Rustand.

Vi i PK er en aktør som hele tiden står klare til å ta vår del av dugnaden for å videreutvikle Kongsberg til et enda bedre sted å bo og leve.   

Familieeiet selskap med lange tradisjoner.

PK Gruppens organisering Kilde: PK Gruppen

PK Gruppen er et heleid konsern eid av familiene Kristiansen og Syvertsen, og består i dag av en rekke selskaper med ulik aktivitet.

Det hele startet i det små. Selskapets historie strekker seg helt tilbake til 1946. Håndverkeren Petter Kristiansen startet da opp hjemme i sin egen stue på Drammensveien. Kona var en viktig støttespiller og var sekretær og mye annet for å få det hele til å gå rundt. Like etter andre verdenskrig var behovet for gjenoppbygging av Norge stort. Dette gjaldt også Kongsberg. Selskapet vokste, og etter hvert ble det behov for å utvide driften.

Tidlig i selskapets historie kom en annen meget sentral person inn i bildet. En ung Ragnar Syvertsen kom etter hvert inn på eiersiden og selskapet fikk to likestilte eiere med 50 % eierandel hver.

Historien til selskapet er både fascinerende og spennende.

Ragnar Syversen – en aktiv klippe i selskapet.

Ragnar Syvertsen Foto: Torbjørn Haugen

I en alder av 78 år er Ragnar Syvertsen fremdeles meget sentral i selskapet. Han har vært med i over 60 år og er nesten daglig å finne på kontoret i Dyrmyrgata. Syvertsen kom tidlig inn i selskapet da Petter Kristiansen hadde behov for bistand.

Han blir betegnet som en offensiv og strategisk leder med stor kunnskap på mange områder. Han sitter naturlig nok også i styret til selskapet.

Kåre Rustand kan ikke få fullrost Syvertsen nok.

Ragnar har vært og er en viktig ressurs for selskapet. Han deltar aktivt i utviklingssamtalene i PK og han blir ofte bedt om råd. Hans lange erfaring kombinert med stor kunnskap gjør at han har mye å bidra med i den daglige driften. Hans bidrag gjennom årene har vært helt avgjørende for selskapets eksistens og at vi i dag er der vi er, understreker han varmt.

I tillegg til Ragnar Syvertsen trekker Kåre Rustand frem Per Mikkelsen, Are Bråthen og Sondre Prestegard som sentrale og viktige personer i PK.

Sammen er vi et godt team som utfyller hverandre på en god måte sammen med våre øvrige ansatte.

Forvalter 200 000 kvadratmeter eiendom.

PK-Gruppen har i dag flere ben å stå på. Kjerneområdene de opererer innenfor er eiendom, hotelldrift og boligutvikling. Virksomheten omfatter investeringer, drift, forvaltning og utvikling av eiendommer. Totalt forvalter selskapet i dag 200 000 kvadratmeter eiendomsmasse.  I tillegg er konsernet engasjert i utvikling av boligprosjekter for salg.

Ofte er det slik at når prosjektene er realisert og ferdige, beholder PK bygningsmassen som forvalter. PK ønsker å bidra til å utvikle Kongsberg i en positiv retning tilpasset stadig nye krav og utfordringer fra sine oppdragsgivere og kunder. Dette mener man gjøres best ved å tenke langsiktig med investeringene.

Vi har som et helt klart mål å ta vår del av dugnaden ved å utvikle Kongsbergsamfunnet i en positiv retning. Vi er lokale og vi ønsker å tenke lokalt og langsiktig gjennom vår aktivitet, poengterer Kåre.

Mange har fått sin utdannelse gjennom PK.
Historisk sett har rekruttering av nye og gode medarbeidere alltid vært viktig for PK. Ikke minst i den tiden da entreprenørdelen var stor. Som mangeårig leder anså Ragnar Syvertsen dette som noe av det viktigste han gjorde. Mange håndverkere har fått sin utdannelse gjennom lærlingkontrakter i PK.

Også her må selskapet kunne sies å ha vært sitt samfunnsansvar bevisst.

Å utdanne unge mennesker til gode håndverkere som kunne fortsette i selskapet også ut over læretiden, var Ragnar Syvertsens langsiktige tankegang. Dette ga god og stabil arbeidskraft, sier Kåre Rustand og fortsetter:

I tillegg til læreplasser kommer alle ordinære arbeidsplasser i våre selskaper. Ringvirkningene av PK sin aktivitet har også skapt jobb og levebrød for mange opp gjennom årene. Både direkte og indirekte gjennom underleverandører og så videre.

Oppturer og nedturer – konjunkturene svinger
Mot slutten av 80-tallet sysselsatte entreprenørendelen på det meste cirka 550 mennesker, og man solgte entreprenørtjenester for anslagsvis 450 millioner pr år. Selskapet var en betydelig og viktig aktør som entreprenør. Som alle andre, har PK opplevd oppturer og nedturer på grunn av svingninger i norsk økonomi og i konjunkturer.  Det har vært perioder med harde tilbakeslag i norsk økonomi. Ikke minst for bygg og anleggsbransjen. Våren 1995 ble entreprenørforretningen tvunget til å melde oppbud på grunn av en sterk og meget uventet svikt i sentrale avdelinger. Entreprenørdelen av PK gikk rett og slett konkurs.

Alltid reist seg igjen

PK har alltid evnet å disponere riktig. Også i nedgangstider. Selv i tøffe perioder har man klart å spre risikoen for å møte eventuelle utforutsatte utfordringer. I 1995 gjorde man viktige endringer og selskapet fortsatte hovedsakelig med eiendom. I tillegg er PK-hus i dag i full drift som boligentreprenør.  Dagens PK drives svært godt og med solid økonomi.

Industrisamfunnet Kongsberg er et eventyr. Det har gjennom historien vært oppturer og nedturer. Selv om man har ligget med brukket rygg, har man alltid klart å komme styrket tilbake. Dette gjelder også PK, sier Kåre Rustand.

Mange bor i hus skreddersydd av PK

Reiser man rundt i Kongsberg finner man svært mange boliger oppført av PK. Totalt antall boligenheter som er oppført av PK vites ikke, men det er mange. Skreddersydde boliger er PK sitt varemerke. Kunden bestemmer selv hvordan huset skal utformes og PK tilpasser seg ønskene. Kåre Rustand sier man hele tiden er opptatt av og er avhengig av fornøyde kunder og tillit.

Vi er helt avhengige av tillit og fornøyde kunder. Vi har faktisk opplevd å bygge for samme kunden både to og tre ganger. Kundene har kommet tilbake og kjøpt bolig av oss tilpasset den livsfasen man er i. Det er hyggelig, smiler Rustand.

Lokalt engasjement viktig.

PK har også vært synlig med sitt lokale engasjement. Gjennom årene har PK bidratt med midler til idrett og kultur. I dag er de blant annet inne på sponsorsiden i Kongsberg Jazzfestival, Skrim håndball, Glogerfestspillene og Kirkens bymisjon.

PK sin filosofi er å sponse det som er lokalt og på denne måten kunne bidra til Kongsbergsamfunnet på en positiv måte. Det er mye spennende og bra i byen vår som fortjener støtte, understreker Rustand.

Kan du som direktør si noe om viktigheten av å ha lokale samarbeidspartnere og leverandører?

Vi ønsker, så langt det praktisk lar seg gjøre, å benytte oss av det lokale næringslivet. Per Mikkelsen som leder PK eiendom er for eksempel opptatt av at vi bruker lokale håndverkere når arbeid skal utføres på eiendommene vi forvalter.

Vi ønsker å ha en god dialog med vårt lokale næringsliv. Det er tross alt også det samme lokale næringslivet som er våre kunder i kraft av å leie hos oss. Vi går ikke utenbys for å kjøper tjenester om vi ikke må.

Når føler du at du virkelig lykkes som leder av PK-Gruppen?

Jeg er ikke typen som er opptatt av fokus på meg selv. Tvert imot. Det å sitte som leder av PK-Gruppen er ikke et «one man show». Definitivt ikke. Dette er et teamwork. Det er igjen viktig for meg å fremheve viktige og toneangivende personer i selskapet som Per Mikkelsen, Are Bråthen og Sondre Prestegard. Når teamet lykkes, når lederne for de ulike avdelingene lykkes, da føler jeg en glede. Vi trekker dette lasset sammen.

Han sier videre: – Det er stor takhøyde i PK. Det er lov å bomme. Og bomme gjør vi av og til. Hvis ikke man tar noen sjanser kommer man ikke videre. I PK føler jeg meg trygg på at jeg får støtte. Selv om jeg skulle tråkke litt feil og bomme.

Som alle andre selskaper innenfor bygg og anlegg har også PK hatt oppturer og nedturer. Konjunkturene har svingt. Hva har vært din personlige motivasjon for å fortsette når det har stormet som kraftigst?

I gode tider gleder man seg selvfølgelig over det man får til og de gode resultatene. Men når sant skal sies, føler jeg nok at det er i nedgangstider når utfordringene har vært størst og vanskeligst, at jeg har kunnet bidra mest. Dette er gjort sammen med resten av lederne og eierne i selskapet. Og nok en gang vil jeg trekke frem Ragnar Syvertsen som et forbilde. Hans ånd og pågangsmot har vært helt avgjørende for selskapet gjennom generasjoner, sier Rustand og blir synlig rørt når han snakker om dette.

Kongsbergsamfunnet har vært gjennom noen tøffe tak de siste årene. Hvordan føler du Kongsbergsamfunnet har taklet disse utfordringene?

Jeg synes det har gått overraskende bra. Jeg føler optimismen er på vei tilbake. Vi i PK merker det på etterspørselen etter boliger i den senere tid. Andre vil nok også bekrefte dette. Kongsbergsamfunnet har vært i tøffe tak før og reist seg igjen. Det har vi klart denne gangen også. Sammen.

Hvilke gode kvaliteter og styrker vil du fremheve?

Det er mye fint å si om Kongsberg. Men skulle jeg trekke frem noe, så må det være Kongsbergsamfunnets evne til å gi veldig mange mennesker en mulighet. Det sterke og allsidige næringslivet i byen har gjort at mange har blitt sysselsatt i spennende jobber som har gitt enkeltpersoner muligheter til utvikling. Det har grodd nedenifra og folk har jobbet seg opp. Kongsbergsamfunnet har formet mange gjennom de mulighetene som er gitt.

Hva gjør du når du IKKE er direktør og skal gjøre noe helt annet hvor jobben ikke er involvert?

Da kobler jeg ut på hytta. Jeg er så heldig å ha en hytte på Dagali og en i Kragerø. Det å tilbringe tid sammen med barn og barnebarn er viktig for meg. Også har kona mi og jeg kommet i en alder hvor vi har mulighet til å reise en del. Det er hyggelig. Det å reise og oppleve er en fin måte å koble litt ut.

Hva gjør deg stolt av å være fra Kongsberg og hvordan ville du fremstille byen din om du skulle «solgt den inn» til noen?

Når jeg er ute og reiser i Norge i en eller annen sammenheng, føler jeg alle har hørt om Kongsberg. Byen er godt kjent. Alle har hørt om industrieventyret og om teknologibyen Kongsberg.

Jeg kommer ikke utenom ski og sølv. Jeg vil fremheve muligheten for friluftsaktiviteter i og rundt den flotte byen vår. Og skulle jeg anbefale noen å flytte til byen, synes jeg det er viktig å fremheve det gode tilbudet til barn og unge. Kongsberg gir store muligheter for utfoldelse i naturen. Det er korte avstander til alt. Men det ligger nok et stort potensiale i å markedsføre Kongsberg som et godt sted å bo for familier. Vi har mye å være stolte av. Det er det ingen tvil om, avslutter Kåre Rustand.

3600.no

Se alle innlegg